Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Bases per a la concessió d'ajuts per llibres i material escolar curs escolar 2016-2017

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de les presents bases particulars és la regulació, per part de l’Ajuntament de Navàs, de la convocatòria pública municipal per a la concessió d'ajudes i subvencions a les famílies que estiguin empadronades al municipi de Navàs, per a l’adquisició de llibres de text i material escolar obligatori per al curs escolar 2016-2017.

Amb aquest propòsit, les ajudes i subvencions aniran destinades a cobrir parcialment i/o totalment, les despeses originades com a conseqüència de les activitats esmentades a l'apartat anterior, tant en escoles públiques com concertades del municipi de Navàs..

Des de fa anys, aquest Ajuntament, a través de l'Àrea de Drets Socials, facilita a aquelles famílies que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida suport, no només en els aspectes bàsics pel seu desenvolupament personal i familiar, sinó també per a què els seus fills o filles puguin seguir una escolarització normal.

L'Ajuntament de Navàs comparteix l'objectiu de promoure el foment de l'ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i material didàctic dels cursos i nivells corresponents a l'ensenyament obligatori, i col·labora amb els centres escolars en la tasca de dur a terme, amb la major efectivitat, el programa de reutilització de llibres al Municipi de Navàs.

2.- RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions a les que es fa referència en aquestes Bases, tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no- discriminació, eficàcia i eficiència.

El règim jurídic de les presents subvencions és el previst a les normes legals i reglamentàries següents:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.

 • Arts. 239 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Arts. 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals.

 • Llei 12/2007 de l'11 d'octubre de Serveis Socials

 • Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de l’Ajuntament de Navàs, aprovat per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 28/11/2011, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27/02/12.

3.- BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d'aquestes modalitats de subvencions, les famílies residents i empadronades al municipi de Navàs amb infants escolaritzats a qualsevol escola del municipi, pública o concertada, en els cursos d’educació infantil, primària i secundària, i es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, acreditant un mínim de 5 anys de residència a qualsevol municipi de Catalunya. L'alumne haurà d'estar adscrit al programa creació de fons de llibres de text i material en el seu centre educatiu.

Les famílies que sol·licitin l'ajut no podran superar mai els ingressos màxims per unitat de convivència per a l’any 2016 que disposa l’article 6.1 de la present convocatòria.

Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars:

 • Que l'infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una diversitat funcional reconeguda.

 • Família nombrosa.

 • Família monoparental.

 • Infants en situació d'alt risc social (a valorar per l'equip professional dels serveis socials municipals adscrits a l'Àrea de Drets Socials)

 • Problemes de salut; malalties greus o trastorns en salut mental.

 • Separacions amb conseqüències greus.

 • Violència de gènere

4.- SOL·LICITUDS, PROCEDIMENT, TERMINIS I RESOLUCIÓ

Les sol·licituds s'hauran de formular per les mares, pares o tutors de la persona beneficiària de la subvenció d'acord amb el model oficial formulat per l'Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 27 de juny al 15 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Amb caràcter extraordinari, en funció de les necessitats que puguin sobrevenir, degudament justificades, i a proposta dels Serveis Socials Bàsics, es podrà demanar l’ajut posteriorment al termini indicat.

Les sol·licituds presentades fora del termini general establert, per tal de poder ésser valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun d’aquests supòsits:

 • Causa objectiva sobrevinguda amb necessitats socioeconòmiques.

 • Inici o canvi de mesures en un pla de treball amb els progenitors.

Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits, seran considerades fora de termini i, en conseqüència, denegades.

De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds, s’informarà, amb suficient temps, directament als centres del municipi i a la pagina Web de l’Ajuntament de Navàs ( www.navas.cat )

El model de sol·licitud es podrà obtenir a les Oficines Municipals i a la pàgina WEB de l'Ajuntament ( www.navas.cat )

Amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

 • Volant de convivència.

 • DNI/NIE de tot els membres computables de la unitat familiar ( en cas d’haver aportat aquest document anteriorment no caldrà aportar de nou si no està caducat)

 • Fotocòpia del llibre de família. (En cas d’haver aportat aquest document anteriorment no caldrà aportar de nou)

 • En tots els casos: Justificant d'ingressos: Declaració de renda de l'any 2015i les 3 últimes nòmines de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys (en cas de situacions d'atur i/o persones sense cap ingrés justificant d'aquesta situació).

 • Justificant de capital mobiliari amb els rendiments i saldos bancaris o be llibreta d’estalvis amb els moviments dels 12 últims mesos

 • Informe de vida laboral de tots els membres majors de 16 anys.

 • Certificat de disminució si es dóna el cas.

 • Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el cas.

 • Conveni regulador, en cas de pares separats i denúncia d'incompliment de la pensió d'aliments, si es dóna el cas.

 • Informe social, en aquells casos que les persones sol·licitants no puguin adjuntar part de la documentació sol·licitada i estiguin rebent assistència social rellevant.

 • L'Equip Bàsic d'Atenció Social podrà sol·licitar aquella documentació, dades, aclariments que es considerin necessaris per resoldre millor la petició de la sol·licitud i aconseguir la finalització de l'expedient.

 • Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l'expedient obert de l'EBAS de la persona o unitat de convivència.

Rebudes les sol·licituds, la comissió de qualificació comprovarà si aquestes estan correctament complimentades i si les persones beneficiàries reuneixen els requisits exigibles, en cas contrari; es requerirà a la persona interessada per a què dins el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit/da de la seva petició procedint-se a l'arxiu de la sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article . 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Acte seguit es formularan els informes amb la proposta de concessió i es cursaran les denegacions d'ajudes a aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Mitjançant acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament, a proposta del regidor - delegat de l'Àrea de Drets Socials, es concediran o denegaran les sol·licituds formulades. El termini màxim per a resoldre és de sis mesos, el transcurs del qual sense dictar cap resolució produirà els efectes desestimatoris de la sol·licitud, d'acord amb el que preveu l'art. 25.5 de la Llei General de Subvencions. Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan competent, en aquest supòsit la Junta de Govern Local, o alternativament recurs contenciós administratiu, en el termini establert en la Llei 30/1992.

La justificació de l'ajut atorgat es podrà realitzar amb caràcter previ a la percepció de la subvenció o bé a posteriori, determinant-se en l'acord municipal de resolució de la sol·licitud i/o en el conveni corresponent.

5. CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària de 14.000 euros, per tant, es concediran als ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l’esmentada dotació pressupostaria, a partir del qual seran denegades, tot i que d’acord amb els barems li correspongui.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració de les peticions formulades seran els següents:

6.1.- CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR

L'any 2016 els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a tenir dret a ajuda seran els següents:

 

DADES ECONÒMIQUES

 

Nombre de membres de la unitat de convivència

Renda x càpita/ Membres

2

3

4

5

6 o més

De 713,46 a 509 €

9p

7p

5p

3p

1p

De 508 a 359 €

14p

12p

11p

9p

7p

De 358 a 260 €

18p

16p

14p

12p

9p

Menys de 259 €

20p

19p

18p

17p

16p

 

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'Ajuntament podrà fer una valoració dels ingressos d'acord amb la taula establerta anteriorment.

6.2.- VALORACIÓ SOCIOFAMILIAR

Família nombrosa

1p

Família monoparental

1p

Membres de la unitat familiar amb discapacitat (mare, pare, germans/es, sol·licitant)

1p

Situacions de risc valorables per serveis socials

8p

 

Percentatge ajut

Més de 25 punts

100%

Més de 20 punts

75%

De 18 a 19 punts

50%

De 16 a 17 punts

25%

Menys de 0 a 15

0%

La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària i, per tant, es concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l'esmentada dotació pressupostaria, a partir del qual seran denegades, tot i que d'acord amb els barems li correspongui.

7. CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Aquest ajut està únicament destinat a:

 • Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar obligatori pels alumnes d’educació infantil, primària i secundària de les escoles del municipi públiques i concertades.

8. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora de les sol·licituds d'ajuts establerts en aquestes Bases, estarà formada per les següents persones:

President : El /la regidor/a delegat/da de l’Àrea d’Educació o persona en qui delegui.

Vocals :: El/la regidor/a - delegat/da de l'Àrea de Drets Socials o persona en qui delegui.

La treballadora social o persona en qui delegui.

L’educadora social o persona en qui delegui.

La psicòloga municipal o persona en qui delegui

Secretàri/a : L’Administrativa de l’àrea de Drets Socials o persona en qui delegui.

 

 

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DELS AJUTS

Les persones beneficiàries dels ajuts i subvencions previstes en aquestes bases, hauran de complir les següents obligacions:

 • Presentar la documentació requerida al departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Navàs.

 • Destinar l’ajut per a l’adquisició dels llibres i material escolar.

10. PAGAMENT DE L’AJUT I JUSTIFICACIÓ

1.- Adoptada la Resolució de concessió dels ajuts per part de l’òrgan competent, en aquest cas, la Junta de Govern Local, es procedirà a fer efectiu l’import concedit en un sol pagament.

Aquest pagament es realitzarà directament al Centre Escolar on cursin els estudis els alumnes beneficiaris dels ajuts atorgats, prèviament s’haurà passat un llistat a cada Centre Docent amb la relació d’alumnes beneficiaris.

2.- La justificació del ajuts concedits haurà d’acreditar-se per part de cada Centre Docent de la següent manera:

2.1.- Els/les directors/es de cada centre han de presentar a l’Ajuntament de Navàs un certificat que inclogui la llista dels alumnes beneficiaris, fent constar que han lliurat a cadascun d’ells l’import individual de la beca, d’acord amb la resolució adoptada per la Junta de Govern Local.

També han de comprovar que l’alumnat beneficiari ha destinat l’ajut a la finalitat per a la qual se li ha concedit. En cas contrari l’Ajuntament en base a la informació facilitada per cada Centre Educatiu procedirà a requerir el reintegrament de l’ajut concedit.

2.2.- El termini màxim per presentar la documentació

11. REVOCACIÓ

L'incompliment de qualsevol dels requisits establerts en aquestes bases comportarà la revocació de l’ajut concedit.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. - Interpretació de les bases

La interpretació o aclariment de les qüestions o aspectes insuficientment regulats en les presents bases que s'hi puguin observar correspon a la Junta de Govern Local, a proposta de la Regidoria - Delegada de l'Àrea de Drets Socials.

Segona.- Altres subvencions

Els ajuts regulats en les presents Bases seran compatibles amb d'altres que puguin concedir altres administracions públiques o entitats privades per a l'adquisició de llibres de text i material escolar necessari, sempre i quan el conjunt de les ajudes percebudes no superi el cost total dels mateixos.

Tercera.- Actuacions amb caràcter d’excepcionalitat

En els supòsits que, des de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament, s’hagi d’actuar de forma urgent i excepcional, valoració que faran els serveis socials municipals adscrits a l'Àrea, l’atorgament de l’ajut d’urgència social podrà ser resolta directament per l’Alcaldia, donant-ne compte a la Junta de Govern Local en la següent sessió ordinària que se celebri .

Quarta.- Modificació dels preceptes d'aquestes Bases i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquestes Bases que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL

Les presents BASES, que consten de deu articles, quatre disposicions addicionals i una disposició final, entraran en vigor un cop aprovades per la Junta de Govern i publicat el seu text íntegre en la pàgina web municipal (www.navas.cat ) i seran publicades també al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i posterior trasllat a la Base de Dades Nacional de Subvencions ( BDNS ).

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació i tindran vigència pel curs escolar 2016-2017.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Navàs, 7 de juny de 2016

 


Compartir:

Darrera actualització: 14/06/2016 16:56 Total visites: 24080