Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Contractació de l’explotació del servei del bar del Club d'Avis

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 de juliol de 2016, ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació de l’explotació del servei del bar del Club d'Avis d’aquest municipi, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i convoca el concurs públic, conforme a les següents dades:

 

Procediment: Contractació administrativa

Concessió administrativa de l'explotació del bar del Club d'Avis

Disposició: Acord Junta de Govern Local

Expedient: EG 86/2016

Tràmit: Resolució expedient

 

El plec de condicions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Navàs.

 

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 277.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde - president

 

Navàs, signat electrònicament al marge.


Compartir:

Darrera actualització: 29/07/2016 12:58 Total visites: 25888