Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Bases de contractació de dues places temporals de peó

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES PERFIL PEONS EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT A L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL – XARXA DE GOVERNS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2016-2019.

 

PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE . CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL. 2 PEONS.

 

 

1. OBJECTE

 

L‘Ajuntament de Navàs obre nous plans d’ocupació destinats a reforçar diferents àrees de l’administració local. Concretament s’ofereix un pla d’ocupació per a 2 peons de brigada en base al Programa Complementari de Foment a l’Ocupació i de Suport  a la integració social (Xarxa Governs Locals) de la Diputació de Barcelona 2016-2019.

 

Aquests criteris generals tenen l’objectiu de regular la selecció d'aquests peons de la brigada de cap de setmana, que haurien de realitzar temporalment diversos projectes d’interès social general en diferents àmbits de l’Ajuntament de Navàs.

 

Aquests criteris es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Navàs i d’ocupació, i a la web municipal (www.navas.cat).

 

 

2. REQUISITS D’ACCÉS

 

Els requisits s’hauran de complir abans de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

 

2.1 REQUISITS GENERALS

 

- Edat: Haver complert 18 anys  i no superar la data establerta per la jubilació forçosa.

 

- Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé permís de residència.

 

- Desocupació: Estar inscrit al SOC com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) en situació d’atur en recerca de feina, amb una antiguitat mínima d'1 mes en data 1 de juny de 2016, a més de no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social.

 

Per fer el còmput de la antiguitat mínima d’estar en situació d’atur: no es tindrà en compte els períodes treballats continus o discontinus (hores i/o dies) fins a comptabilitzar un màxim d’1 mes dins del còmput de 6 mesos a l’atur que es requereix per poder participar.

 

- No cobrar prestació ni subsidi.

 

- No haver tingut contracte en vigor amb l'Ajuntament de Navàs durant els darrers sis (6) mesos.

 

- No patir cap malaltia que impedeixi el desenvolupament de les tasques a realitzar.

 

- Estar en possessió del carnet de conduïr.

 

 

2.2 REQUISITS ESPECÍFICS PER PERFILS

 

DOS (2) PEONS DE BRIGADA PER CAPS DE SETMANA

 

-          Acreditar que s’està en possessió del certificat d’escolaritat. Si la titulació requerida s’ha obtingut en un altre país, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d’Educació.

 

O bé

 

-          Acreditar una experiència mínima de 2 anys com a peó o categoria professional superior o equivalent.

 

3. TRIBUNAL QUALIFICADOR :

 

El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

 

- President/a : La Tècnica d'Administració General o persona que la substitueixi.

- Vocals: L'arquitecte tècnic municipal o persona que la substitueixi.

La tècnica de promoció econòmica o persona que la substitueixi.

Un/a treballador/a de la brigada municipal o persona que la substitueixi.

La treballadora social de la Corporació o persona que la substitueixi.

- Secretària: Un/a psicòleg/loga de l'Ajuntament o persona que la substitueixi.

 

El secretari/ària del Tribunal actua amb veu i amb vot.

 

A més, la Comissió podrà disposar d'assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que consideri pertinents.

 

La designació dels membres de la comissió inclourà la dels respectius suplents.

Podran assistir com observadors, sense ser membres del tribunal i sense veu i sense vot, un representant del personal designat d'entre el conjunt de delegats d'aquest personal.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal o òrgan seleccionador s'han d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

 

La comissió no podrà constituir-se ni actuar, sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres entre ells el President i el Secretari, ja siguin titulars o suplents i les decisions s'adoptaran per majoria de vots. En el cas d'empat, el president podrà exercir el seu vot de qualitat.

 

4. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

La presentació d'instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC). Les sol·licituds es podran presentar durant un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació que es faci de la convocatòria a la pàgina web municipal , la publicació també es farà al SOC .

 Podran presentar-se les instàncies a L’Oficina d'Atenció al Ciutadà del municipi ( OAC ) de 8:30 a 14:30 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal o a l'OAC.

 

Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs-oposició que es convoca hauran de contenir la manifestació dels aspirants que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en aquestes bases. Les peticions de participació s’adreçaran a l’Alcalde - President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.

 

Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

 

-Títol exigit en la convocatòria i nivell de català (si s'escau).

- Fotocòpia del DNI de l'aspirant o NIE ( si s’escau ).

- Declaració jurada de complir els requisits exigits .

- Currículum vitae actualitzat

- Còpia del conveni regulador, en cas que hagi de passar pensió d'aliments a favor d'un membre de la unitat familiar (si s'escau).

- Justificant del pagament del darrer rebut de lloguer o hipoteca del mes anterior al període de presentació d'instàncies (si s'escau)

- Nòmines de les persones que estiguin en actiu en la unitat familiar (sempre que no presentin la declaració de renda)

Original o fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de valoració de mèrits:

a) Informe de vida laboral per tal d'acreditar el temps treballat.

b) Contractes de treball per acreditar el tipus de tasca desenvolupada.

En cas d'haver treballat per compte propi caldrà acreditar-ho mitjançant factures acceptades, certificacions de serveis prestats, alta d'autònom a la seguretat social/IAE o un altre document signat pel receptor del servei.

c) Original o Còpies compulsades dels cursos

Si no signa l'autorització de VIA OBERTA haurà d'aportar la següent documentació (L'autorització signada és obligatòria per tots els membres de l'unitat familiar majors de 16 anys

- Justificant de convivència ( només necessari si no està empadronat al municipi de Navàs )

- Justificant d'inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya

- Declaració de renda del darrer exercici presentat.

- Certificat resum SEPE

- Certificat resum Seguretat Social (COBRAMENT DE PENSIONS)

- Carnet de família monoparental

- Certificat de grau de discapacitat

 

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment selectiu de concurs inclòs en aquestes bases, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en el moment de presentació de les instàncies.

 

No es valoraran en cap cas els mèrits que no estiguin degudament acreditats a l'hora de la presentació de la instància, que es tindran per no presentats. A més, també es tindran per no presentats aquells documents incomplets, illegibles o que, per raonaments lògics, es denotin inapropiats o falsos.

 

Els cursos i jornades que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

 

Les posteriors publicacions es faran en el taulers d'anuncis municipals i en la pàgina web municipal: http://www.navas.cat

 

5. INICI DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 

Una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies l'Alcaldia dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicarà el lloc on es troben exposades al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del termini que, d'acord amb l'article 71 de la LRJAP-PAC es dóna als aspirants exclosos per a resoldre les deficiències, així com el lloc, data i hora d'inici del procediment selectiu, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos.

 

La publicació de l'esmentada resolució es farà mitjançant la seva publicació als taulers d'anuncis municipals i en la pàgina web municipal: http://www.navas.cat, suposant l'inici dels terminis als efectes de possibles impugnacions o recursos.

 

6. PROCÉS DE SELECCIÓ

 

Es realitzarà per Concurs – Oposició més entrevista personal.

 

La realització del procés de selecció consistirà en la superació de la Fase d’Oposició i la Fase de Concurs , cadascuna de les fases s’ha de superar individualment i la puntuació final serà la suma de la fase d’Oposició i la Fase de Concurs i l’entrevista personal.

 

1ª FASE: PROVA DE CONEIXEMENTS.

 

El Tribunal qualificador proposarà la realització d’una prova de coneixements que podrà consistir en la realització d’una prova escrita a desenvolupar o en la realització d’una prova tipus text, una o altra prova versaran sobre matèries relacionades amb els llocs de treball a cobrir d’acord amb la convocatòria, incloent-se també temes de cultura general i de coneixement del municipi de Navàs.

 

Aquesta prova de Coneixements tindrà caràcter eliminatori i una durada no superior a 60 minuts, el Tribunal qualificador té la potestat de fixar la durada de la prova a realitzar sense sobrepassar-se el temps màxim establert.

 

Per a la superació d'aquesta prova de coneixements , serà necessari obtenir 25 dels 50 punts en què es valorarà com a màxim aquesta primera Fase.

 

2a FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS.

 

Valoració del Currículum vitae.

 

El procés de selecció per concurs consistirà en valorar de la següent manera:

 

1- situació econòmica: fins a 20 punts

2- situació familiar: fins a 8 punts

3- situació social: fins a 14 punts

4- situació laboral i de mèrits: fins a 38 punts

 

TOTAL fase concurs: 80 punts

 

A- SITUACIÓ ECONÒMICA

 

Valoració econòmica de la renda familiar segons la formula: ingressos mensuals menys despeses de lloguer o d'hipoteca

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

 

Declaració de renda o darrera nòmina dels membres de la unitat familiar que estiguin en actiu.

 

Certificats acreditatius de percepció de prestacions:

- Certificat resum SEPE

- Certificat resum Seguretat Social

- Justificant del pagament del darrer rebut de lloguer o hipoteca del mes anterior al període de presentació d'instàncies

- Còpia de conveni regulador, en cas de pensió d'aliments a favor d'un membre de la unitat familiar

PUNTUACIÓ:

Ingressos mensuals de renda disponible iguals o inferiors al IRSC ( 569,12€ nets/mes). 20 punts

Ingressos mensuals de renda disponible iguals o inferiors al 1.5 IRSC (853,68€ nets/mes). 10 punts

Ingressos mensuals de renda disponible iguals o inferiors al 2 IRSC (1.138,24€ nets/mes). 7 punts

Ingressos mensuals de renda disponible fins al 2.5 IRSC (1.422.80€ nets/mes). 5 punts

 

B- SITUACIÓ FAMILIAR

a) Tenir a càrrec infants menors d'edat.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Llibre de família

PUNTUACIÓ: 1 punt per cada menor fins a un màxim de 3 punts

b) Família monoparental.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

- Carnet de família monoparental

PUNTUACIÓ: 2 punts

c) Unitat familiar amb una persona amb grau de disminució entre el 33 i 65% de disminució o grau I de dependència.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

 

- Certificat de grau de disminució o carta resolució grau de dependència

PUNTUACIÓ: 1 punt. Si en la unitat familiar hi ha més d'una persona amb un grau de disminució i/o dependència: 3 punts

d) Unitat familiar amb una persona amb grau de disminució més gran del 65% de disminució o grau II o III de dependència.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Certificat de grau de disminució o carta resolució grau de dependència

 

PUNTUACIÓ: 2 punts. Si en la unitat familiar hi ha més d'una persona amb un grau de disminució i/o dependència: 3 punts

 

C- SITUACIÓ SOCIAL

a) Aspirants majors de 45 anys en situació d'atur.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Certificat del SOC (DONO)

 

PUNTUACIÓ: 2 punts

 

b) Persones amb vulnerabilitat social.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Informe acreditatiu de Serveis Socials

PUNTUACIÓ: 6 punts

 

c) Estar realitzant de manera efectiva les accions acordades en el Pla de Treball de Serveis Socials.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Informe acreditatiu de Serveis Socials

PUNTUACIÓ: 6 punts

 

D- SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS

a) Experiència professional en les funcions equivalents a les descrites pel lloc de treball.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Informe de vida laboral per tal d'acreditar el temps treballat

- Contractes de treball per acreditar el tipus de tasca desenvolupada

- En cas d'haver treballat per compte propi caldrà acreditar-ho mitjançant factures acceptades, certificacions de serveis prestats, alta d'autònom a la seguretat social/IAE o un altre document signat pel receptor del servei.

 

PUNTUACIÓ: 0.5 punts per mes treballat fins a un màxim de 16 punts

b) Participació en les activitats formatives i de recerca de feina del Servei d'Ocupació.

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Informe del Servei d'Ocupació.

 

PUNTUACIÓ:

Per activitats formatives realitzades, en els últims 7 anys, en matèria de formació 0.2 punts fins a un màxim de 5 punts

Per cada mes d'inscripció al SOC (sense interrupció per motius de no recerca de feina) 0.3 punts fins a un màxim de 7 punts, fins la data de la publicació de la convocatòria

 

c) Antiguitat a l'atur.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Certificat del SOC que acrediti el temps a l'atur o informe de vida laboral

PUNTUACIÓ:

Menys d'1 any: 1 punt

Entre 1 any i 2 anys: 2 punts

Més de 2 anys: 2 punts més 0.2 punts per mes superior als 24 mesos fins a un màxim de 6 punts.

 

d) Cursos relacionats amb el lloc de treball de l'especialitat a la qual s'opta.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Còpies compulsades dels cursos de més de 20 hores

 

PUNTUACIÓ:

Fins a un màxim de 3 punts:

0,01 punt per hora de formació

Aquells cursos on no constin hores: 0,05 punts/curs

 

 

 

 

3ª FASE: ENTREVISTA

 

Un cop valorats els mèrits, els 10 aspirants que hagin obtingut les 10 puntuacions més elevades en la fase de concurs-oposició seran convocats per realitzar una entrevista personal. La convocatòria per a la realització de l’entrevista personal es realitzarà a través del taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament.

 

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies del lloc de treball i a l'experiència professional de l'aspirant, i els mèrits al·legats.

 

La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 20 punts.

 

7. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

 

Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació en el taulell d'anuncis i en el web de l'Ajuntament.

 

El resultat final del concurs – oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d’oposició, la de concurs i en la fase d’entrevista, amb un màxim de 150 punts.

 

En cas que el Tribunal decidís que cap dels aspirants presentats a les places convocades reuneixen les condicions mínimes necessàries per desenvolupar les funcions del lloc de treball, podrà declarar deserta la convocatòria.

 

Malgrat tot l'Ajuntament pot deixar sense efecte aquesta contractació, si transcorreguts dos mesos des de l'inici de la mateixa es produeix una manifesta no idoneitat del contractat per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça, considerant aquest període com a part integrant del procés selectiu.

 

8. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEIS

 

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats al sector públic, i en concret la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Pel que fa a les comeses, règim horari i de jornada relatiu a lloc de treball, s'atindrà als acords i les resolucions que adopti l’Alcalde President de la Corporació que és l’òrgan competent.

 

9. FACULTATS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

 

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot el no previst en aquestes bases o per la legislació aplicable.

 

10. BORSA DE TREBALL

 

Els aspirants que hagin superat les tres fases del procés ( Oposició, Concurs i Entrevista ) seran inclosos en la borsa de treball que es crearà a l’efecte per cobrir baixes i/o substitucions dels titulars.

Aquesta borsa de treball tindrà una vigència que serà la del programa per la qual ha estat creada, d'acord amb les disposicions legals vigents.

 

El funcionament de la borsa de treball es regirà per les següents directrius:

 

En primer lloc es trucarà al candidat de la llista que tingui més puntuació i no estigui treballant en aquell moment a l'Ajuntament. En cas de no poder-se cobrir per aquesta persona s'anirà

requerint al següent de la llista per ordre de puntuació.

 

11. RECURSOS

 

Contra la convocatòria, les seves bases i tots els actes administratius que se'n deriven, els quals esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició en el termini

d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant l'alcalde com a òrgan superior jeràrquic, segons el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això, sense perjudici que s'utilitzi qualsevol altra via que es consideri oportuna.

Davant les actuacions del Tribunal, es podrà interposar un recurs d'alçada, davant l'alcalde com a òrgan superior jeràrquic, previst per l'article 114 de la Llei 30/1992.

 

12. DRET SUPLETORI :

 

Per tot allò que no preveuen les bases serà d’aplicació:

 

 1. El Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

 2. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 4. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

 5. Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.

 6. Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

 7. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

 8. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

 9. Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els programes mínims q què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris/àries de l’Administració Local.

 10. Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

 11. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

l) Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors.

Navàs, 1 de juny de 2016

 

Alcalde – President

 

 

Jaume Casals i Ció

 

 

 

ANNEX I

(MODEL D’INSTÀNCIA )

 

Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral (Plans d'Ocupació)

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ

Nº Expedient

Nº Registre

 

 

 

Data:

 

 

 

1. DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms

DNI

 

 

Adreça

 

Codi Postal

Municipi

Província

 

 

 

Telèfon

Mòbil

Fax

Email

 

 

 

 

Grup/Subgrup

Escala

Subescala

Classe

 

 

 

 

Denominació

 

 

2. DADES DE NOTIFICACIÓ

Persona a notificar:

Mitjà preferent de notificació

o Sol·licitant

o Representant

o Notificació en Paper

o Notificació Telemàtica

 

3. EXPOSA

 

PRIMER. Que atesa la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de la Província n.º _____, de data __________, en relació amb la convocatòria per a la provisió de personal laboral temporal (Plans d'ocupació 2016), conforme a les bases que es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número _____, de data _________.

 

SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases referides a la data d’expiració del termini de presentació de la instància.

 

TERCER. Que declara conèixer les bases generals de la convocatòria esmentada mitjançant el sistema de concurs oposició.

 

4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

 

5. SOL·LICITA

 

Que s’admeti aquesta sol·licitud per a les proves de selecció de personal referenciada.

 

 

6. AVÍS LEGAL

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa del següent:

 

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin de la seva sol·licitud s’incorporaran i es tractaran de forma confidencial en un fitxer propietat d’aquest Ajuntament.

 

Les dades obtingudes en aquesta instància poden ser utilitzades, salvaguardant la seva identitat, per a la realització d’estadístiques internes.

 

Vostè tindrà la possibilitat d’accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació, oposició o cancel·lació, tot dirigint una comunicació escrita, junt amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a aquest Ajuntament.

 

 

_________________, _____ de/d’ ____________ de 20__.

 

 

 

 


Compartir:

Darrera actualització: 03/06/2016 13:11 Total visites: 22341