Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Convocatòria del Ple de la Corporació

Mitjançant aquest escrit us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Navàs, que es celebrarà el dia 18 de juliol de 2016, a les 20.30 hores, al saló de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia que he aprovat mitjançant Resolució d’Alcaldia número 255/2016 i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència, aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard.

 

Ordre del dia

 

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la corporació següents:

 

 1. Ordinària del 2 de maig de 2016

 2. Extraordinària del 6 de juny de 2016

 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA

 

 1. Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

 2. Aprovació de la xifra del padró a 1 de gener de 2016

 3. Ratificació de la pròrroga del conveni de dependència per a l'any 2017

 4. Ratificació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat

 5. Aprovació del calendari de festes locals del municipi per a l'any 2017

 6. Aprovació de la proclamació de l'Hereu i la Pubilla i les Dames i els Fadrins 2016

 7. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016

Assumptes sobrevinguts

 

B. SECCIÓ DE CONTROL

 

 1. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, si s'escau.

 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia en matèria de personal des del dia 26 d'abril de 2016.

 3. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 1r trimestre del 2016.

 4. Donar compte de les dades del període mig de pagament del 1r trimestre del 2016.

 5. Donar compte de l’estat del pressupost consolidat.

 6. Informacions de l'Alcaldia.

C. MOCIONS

 1. Moció per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

Precs i preguntes

 

Navàs, signat electrònicament al marge

L'alcalde - president.


Compartir:

Darrera actualització: 14/07/2016 09:37 Total visites: 28669