Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Anunci de rectificació de la segona aprovació inicial del POUM

De l’Ajuntament de Navàs (Bages) sobre la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Atès que el Ple de la Corporació Local va aprovar en data 18 de juliol de 2016, amb el vot de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, l’acord de la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i que aquest acord s’ha publicat mitjançant edicte al Diari Regió 7 en data 26 de juliol de 2016, al BOP de Barcelona en data 1 d’agost de 2016 així com al DOGC número 7175 de data 2 d’agost d’enguany.

 

Considerant que el termini d’exposició pública acordat pel Ple de la Corporació és de 75 dies naturals, i atès que a efectes de tramitació urbanística el mes d’agost es considera inhàbil.

 

Mitjançant aquest anunci que es publicarà al Diari Regió 7, al BOPB, al DOGC, al taulell d’anuncis municipals, a la pàgina web de l’Ajuntament de Navàs i també a un altre diari dels de major difusió d’àmbit local o comarcal, s’estableix que el termini de 75 dies naturals començarà a computar a partir del dia 1 de setembre de 2016.

 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement i efectes oportuns

 

L’Alcalde accidental

Josep Casafont Cendra

 

Navàs, datat i signat electrònicament al marge  


Compartir:

Darrera actualització: 10/08/2016 08:11 Total visites: 6750