Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

De l’Ajuntament de Navàs ( Bages ) sobre la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 

 

El Ple de la Corporació Local en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2016, ha acordat, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística del terme municipal de Navàs.

 

La qual cosa es fa pública en compliment del previst a l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, mitjançant la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Regió 7, així com a la pàgina web municipal, per tal que en el termini de 75 dies naturals , comptadors a partir de la darrera publicació de les abans esmentades, qualsevol que ho consideri convenient pugui consultar l’expedient administratiu que s’està tramitant a l’efecte i presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimi oportunes.

 

Simultàniament durant el tràmit d’informació pública se sol·licitaran els informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i es concedirà audiència als Ajuntaments limítrofs d’acord amb el previst a l’article 85.5 i 7 del TRLUC.

 

 

L’Alcalde

 

Jaume Casals i Ció

Navàs, 21 de juliol de 2016

 

 

 


Compartir:

Darrera actualització: 25/07/2016 09:10 Total visites: 7638