Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Licitació d’una plaça d’enginyer/a superior

imatge

Fins el dia 28 de gener es poden presentar les sol·licituds per participar en la licitació d’una plaça d’enginyer superior per l’Ajuntament de Navàs. El plec de clàusules i les condicions tècniques i particulars es poden trobar al perfil del contractant a la pàgina web: navas.cat.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Navàs, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2013, l'acord d'aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la prestació del servei d'assessorament i assistència tècnica en matèria d'enginyeria de la Corporació.

Així mateix, també va adoptar l'acord d'aprovació de l'expedient administratiu i d'efectuar la convocatòria de la licitació, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d'adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de referència.

Compartir:

Darrera actualització: 15/01/2014 13:28 Total visites: 4693

Continguts relacionats