Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Adjudicació el subministrament consistent en l’adquisició de 30 taules de càmping

Per Resolució de l’Alcaldia s’han adjudicat el subministrament consistent en l’adquisició de 30 taules de càmping, conforme als següents continguts:

 

 1. Entitat Adjudicatària:

 

 1. Organisme: Ajuntament de Navàs.

 2. Dependència que tramita l'expedient: Secretaria - Intervenció.

 3. Número d'expedient: EGG 313/2016.

 

 1. Objecte del contracte:

 

 1. Descripció de l'objecte: Adquisició de 30 taules de càmping per la realització de festes populars.

 2. Divisió en lots: No.

 

 1. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

 

 1. Tramitació: Ordinària.

 2. Procediment: Contracte menor.

 

 1. Condicions de l'adjudicació:

 

 1. Preu d'adjudicació: 1.701,00 (a més l'IVA) 2.058,21 (IVA inclòs).

   

 1. Adjudicació:

 

 1. Contractista: Vilargunté Group SL.

 2. NIF núm: B64016108.

 3. Nacionalitat: Espanyola.

 4. Domicili: Pg. Ramon Vall, 51-53.

Navàs (08670).

 

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 277.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

L’alcalde - president

 


Compartir:

Darrera actualització: 14/09/2016 12:29 Total visites: 16336