Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Anunci de l'inici de l'expedient de cessió de terreny a la Generalitat de Catalunya

Procediment: Cessió de terreny a la Generalitat de Catalunya per construir un equipament destinat a ensenyament secundari

Tràmit: Inici expedient

Òrgan: Ple de la corporació

Expedient: EG 198/2016 (Gestiona 403/2016)

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'iniciar l'expedient per cedir a la Generalitat de Catalunya el terreny situat al carrer Torruella s/n de Navàs, amb referència cadastral núm. 6595601DG0369N0001ZH, per construir un equipament destinat a ensenyament secundari.

 

L'esmentat expedient es sotmet a un període d'informació pública per un termini de 30 dies, des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb la finalitat que els interessats/des presentin les al·legacions que estimin pertinents, i aquest es pot consultar a les oficines municipals.

 

La qual cosa comunico per a general coneixement.

 

 

 

 

 

 

Jaume Casals i Ció

Alcalde - president

 

Navàs, 22 de setembre de 2016


Compartir:

Darrera actualització: 26/09/2016 09:09 Total visites: 17331