Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Anunci per la pràctica de la notificació per expedient sancionador en matèria de civisme

Atès que, segons constància documental que obra en l'expedient, la Resolució de l'Alcaldia 111/2016, de 13 d'abril, dirigida al senyor K.L.J., no s'ha pogut practicar amb la impossibilitat de lliurar-lo en els intents establerts legalment.

 

En compliment de l'article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per mitjà del present edicte es comunica a l'interessat que, per tal que pugui tenir coneixement íntegre de l'acte que es detalla a continuació, ha de comparèixer a les dependències municipals de l'Ajuntament de Navàs dins del termini de deu dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

En cas de no comparèixer en el termini indicat, es considerar produïda la notificació a tots els efectes legals a partir del dia següent del venciment del termini indicat.

 

Expedient número: Expedient sancionador en matèria de civisme EG 188/2016

Interessat: K.L.J. (NIE: XXXXX546H).

 

 

Acte administratiu que es notifica: Resolució de l'Alcaldia 111/2016, de 13 d'abril i proposta de resolució en l'expedient sancionador en matèria de civisme que tramita l'Ajuntament de Navàs (EG 188/2016)

 

 

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

 

 

Navàs, 20 de setembre de 2016

Jaume Casals i Ció

Alcalde - president.


Compartir:

Darrera actualització: 26/09/2016 10:23 Total visites: 18843