Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Anunci referent a la pobresa energètica

De conformitat amb l'article 112 de la Llei General Tributaria, pel present es comunica als subjectes passius, el NIF dels quals consten en la llista que es detalla a continuació, que hauran de comparèixer en el termini de quinze dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte a l'oficina municipal, situada a la Plaça de l'Ajuntament, núm. 8, 1a planta, per tal que els sigui notificada la liquidació practicada al seu càrrec, segons detall que s'especifica.

 

Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut es considerarà practicada la notificació a tots els efectes legals i hauran de fer efectiu el pagament del deute en període voluntari, dins del termini que preveu l'article 62 de la llei general tributaria.

 

Contra l'esmentada liquidació, les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia - Presidència d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptat a partir de la data en que es consideri practicada la notificació i sense perjudici de qualsevol altre recurs que s'estimi convenient d'interposar.

 

 

NIF SUBJECTE PASSIU

CONCEPTE

NÚM. FACTURA

QUOTA

IMPORT

39302117Q

Deute pendent d’aigua

26-2016/4061

26-2016/7202

1-T-16

2-T-16

 

74.46 €

 

 

75160344R

 

 

Deute pendent d’aigua

26-2016/3956

26-2016/7091

1-T-16

2-T-16

 

84.54 €

 

 

Navàs,22 de de setembre de 2016

 

Jaume Casals i Ció

Alcalde-President


Compartir:

Darrera actualització: 27/09/2016 13:20 Total visites: 18932