Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Aprovació inicial del projecte de diverses actuacions a la carretera del Mojal – Fase 2 – passos elevats i millora de paviments i clavegueram

Procediment: Projecte de diverses actuacions a la carretera del Mojal – Fase 2 – passos elevats i millora de paviments i clavegueram

Tràmit: Aprovació Inicial

Expedients: EGG 315/2016

 

Text de l'Acte:

 

Per Acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 24 d'agost de 2016, es va acordar, entre altres, el següent:

 

Primer: APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic anomenat “actuacions a la carretera del Mojal – fase 2 – passos elevats i millora de paviments i del clavegueram”,presentat pels Serveis Tècnics municipals a través de l’enginyer municipal, amb un pressupost total de 48.332,32 € (a més l’IVA), 58.482,11 € (IVA inclòs), de conformitat amb allò que disposen els articles 234.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 37 del ROAS.

 

Segon: DECLARAR la tramitació ordinària de l'expedient administratiu de referència, en aplicació dels articles 9 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

Tercer: SOTMETRE’L a informació pública, amb caràcter urgent, durant un termini previst normativament (30 dies), previ anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i deixar l’expedient a la disposició de qualsevol qui el vulgui examinar per tal de deduir-ne al·legacions.

 

Recursos contra l'acte:

 

Aquest és un acte de TRÀMIT NO QUALIFICAT, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

 

 

 

 

 

L’alcalde – president

 


Compartir:

Darrera actualització: 14/09/2016 12:39 Total visites: 16589