Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Educació

Procediment: Reglament del Consell Municipal d'Educació

Tràmit: Aprovació inicial

Òrgan: Ple de la corporació

Expedient: Gestiona 407/2016

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d'Educació.

 

L'esmentat expedient es sotmet a un període d'informació pública per un termini de 30 dies, des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb la finalitat que els interessats/des puguin examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments que considerin convenients.

 

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

 

La qual cosa faig pública per a general coneixement.

 

 

 

 

 

 

Jaume Casals i Ció

Alcalde - president

 

Navàs, 26 de setembre de 2016


Compartir:

Darrera actualització: 27/09/2016 08:07 Total visites: 20345