Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Contractació d'un funcionari interí

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia - Presidència s’ha de nomenar com a funcionari interí de nou ingrés, el titular del NIF núm. 47162061-D, per ocupar el lloc de treball d’agent de la Policia Local, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2016.

 

Recursos procedents:

 

L’acte transcrit posa fi a la via administrativa, amb independència que pugueu interposar qualsevol altre recurs, procedeixin els recursos següents:

 

  1. Recurs contenciós administratiu:

 

Motiu: qualsevol infracció de l’ordenament jurídic.

Termini: dos mesos des de l’endemà de la seva notificació o publicació.

Òrgan davant del qual interposar-ho: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

  1. Recurs contenciós administratiu pel procediment especial en matèria de drets fonamentals (“Llei 29/1998, de 13 de juliol, Títol V, Capítol I”):

 

Motiu: qualsevol infracció de l’ordenament jurídic.

Termini: dos mesos des de l’endemà de la seva notificació o publicació.

Òrgan davant del qual interposar-ho: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Aquests recursos únicament es podran simultanejar quan responguin a motius diferents.

 

c) Potestativament i amb caràcter previ a la via jurisdiccional, podreu interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la notificació o publicació. Quan el recurs es fonamenti únicament en la nul·litat d’alguna disposició administrativa de caràcter general, podrà interposar-se directament davant de l’òrgan que va dictar aquesta disposició.

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Casals Ció

L’alcalde - president

 

Navàs, 23 d’agost de 2016


Compartir:

Darrera actualització: 14/09/2016 12:42 Total visites: 19959