Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Autorització Municipal per celebrar Revetlles, Balls i Concerts Populars

Autoritzacio municipal per a celebrar Revetlles, Balls i/o Concerts populars a la via pública, en recintes públics o privats i en establiments de pública concurrència.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

Un cop enregistrada la sol.licitud i demés documentació a adjuntar, el procés administratiu és el següent:
1. Incoació de l´expedient.
2. Informes tècnics, si s´escau.
3. Proposta d´acord del Regidor - Delegat de l´àrea corresponent.
4. Acord de la Junta de Govern Local, resolent la petició.
5. Notificació de l´acord a la persona interessada.

Normativa

-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost de 2010, Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

- Normativa de contaminació acústica.

- Ordenança de civisme del municipi de Navàs

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona interessada


Quan es pot demanar

En qualsevol moment


Temps de tramitació de resposta

El termini màxim per a resoldre és d'UN MES. Passat aquest termini sense rebre la notificació de la resolució expressa, s'ha d'entendre desestimada la petició per silenci administratiu negatiu.


Cost

És gratuït


Documentació que cal portar

1. Instància amb el model que figura inserit en aquesta pàgina web.
2. Còpia del DNI/NIF.
3. Declaració responsable relativa a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (REPAR)
4. Certificat expedit per un tècnic competent i VISAT pel Col.legi Professional corresponent, sobre les condicions de seguretat de la instal.lació de casetes, entarimats o qualsevol altre tipus d´estructures desmuntables o de dispositius mecànics o electrònics.
5. Contracte de serveis de seguretat privada.
6. Contracte de serveis d´ambulància.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Emplenar degudament la instància que trobareu en aquesta mateixa pàgina web, i adjuntar tota la documentació que es demana.

Lloc:

Compartir:

Darrera actualització: 07/06/2013 13:08 Total visites: 3973

Continguts relacionats

Enllaços Externs