Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Canvi de nom d´un dret funerari dels Cementiris Municipals

Els drets funeraris poden ésser objecte de transmissió, ja sigui per causa de mort (mortis causa) o entre persones vives (inter vivos).


En el moment d´efectuar la sol.licitud s´ha de justificar el pagament de la taxa corresponent.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

Un cop enregistrada la sol.licitud els tràmits a seguir són:
1. Incoació de l´expedient.
2. Tràmit d´informació pública per un termini de 20 dies, previ anunci al BOP i al Tauler d´anuncis i pàgina WEB.
3. Emissió d´informes, si escau.
4. Resolució per part de l´òrgan municipal competent.
5. Notificació de la resolució.
6. Expedició del nou títol

Normativa:


- Reglament regulador del servei dels cementiris municipals de Navàs

Qui ho pot demanar

Mortis causa: La persona hereva del nínxol o dret funerari, el/la familiar directe autoritzat pels altres hereus potencials, el/la familiar designat pel titular del nínxol. Inter vivos: La personta titular de la concessió a favor de parents amb linia directa i col.lateral fins al quart grau per consaguinitat o fins al segon grau per afinitat, i del cònjuge o de les persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de cinc anys.


Quan es pot demanar

Mortis causa: fins a un any de l'òbit de la persona titular de la concessió. Inter vivos: en qualsevol moment.


Temps de tramitació de resposta

El termini màxim per a resoldre és de TRES MESOS. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada.


Cost

El cost previst a l´ordenança fiscal núm. 9 reguladora dels serveis funeraris


Documentació que cal portar

En cas d´haver-hi testament, s’ha de presentar una sol·licitud amb la documentació següent:
1.Títol del nínxol
2.Certificat d’últimes voluntats
3.Fotocòpia del darrer testament
4.Renúncia, si escau, d’aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol.
5.Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.
6.Últim rebut de conservació del Cementiri.
7.Fotocòpia certificat de defunció del/de la titular.
8.Escriptura d´acceptació d´herència.
9.Llibre de Família.
10.Altres documents que la persona interessada estimi adient aportar.

En cas de no haver-hi testament, s’ha de presentar una sol·licitud amb la documentació següent:
1.Títol del nínxol.
2.Certificat d’últimes voluntats.
3.Llibre de família, si escau (fotocòpia dels fulls dels fills/filles i del darrer en blanc).
4. Renúncia, si escau, d’aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol.
5. Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat, en cas de no constar inhumades a Navàs.
6. Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.
7.Últim rebut de conservació del Cementiri.

El certificat d´últimes voluntats es demana per correu amb un imprès comprat a l´estanc. També es pot aconseguir al moment en la Delegació del Ministeri de Justícia (c. Pau Claris, 158, Barcelona. Telèfon 93 482 34 72)


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Aquest tràmit es pot fer presencialment a

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 13:00 Total visites: 7277